Zadania

Zadania przedszkola

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenia zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Szczególnym zadaniem wszystkich pracowników w/w placówki jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas całego pobytu w przedszkolu, a także kształtowanie czynnej postawy wychowanków wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.
 17. Integrowanie treści edukacyjnych.
 18. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego inicjatywy.
 19. Wczesne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie specjalistycznej współpracy (kontakt z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim).
 20. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i moralnej dzieci oraz wzmacnianie ich więzi uczuciowej
  z rodziną.
 21. Informowanie na bieżąco o postępach dziecka i uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziałach przedszkolnych.
 22. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowych: nabywanie umiejętności czytania, kreślenie symboli graficznych bogacenie słownictwa.
 23. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, opracowanej przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim.
 24. Organizowanie zajęć terapii logopedycznej oraz terapii integracji sensorycznej dzieci na podstawie opinii opracowanej przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim.
 25. W przedszkolu prowadzone są zajęcia katechetyczne. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) placówka organizuje nieodpłatne zajęcia z religii (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

POWYŻSZE CELE I ZADANIA REALIZUJE SIĘ POPRZEZ:

 1. zajęcia przedszkolne
 2. wycieczki
 3. imprezy kulturalno-oświatowe i uroczystości środowiskowe
 4. współpracę z poradnią pedagogiczno-psychologiczną
 5. zapewnienie pełnej opieki pedagogicznej, zdrowotnej i bezpieczeństwo dla wszystkich wychowanków
do góry