O przedszkolu

„Bo małe dziecko bardzo wiele ma pracy, zanim własny dom zrozumie”
Janusz Korczak

„Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy.”
Antoni Kępiński

Informacje o naszym przedszkolu

Przedszkole jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 • Liczba oddziałów: 6
 • Liczba wychowanków: 145
 • Personel pedagogiczny: 11 nauczycielek, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, katechetka, lingwista.
 • Personel administracyjno-obsługowy.

Budynek przedszkola

 

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka działa od 1 września 2019r. Uczęszcza do niego 18 przedszkolaków (trzylatków, czterolatków i pięciolatków).

 • Personel pedagogiczny: dwie nauczycielki
 • Personel administracyjno - obsługowy: pomocą nauczyciela.

zajęcia dodatkowE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • zajęcia relaksacyjne
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania
 • zajęcia przygotowujące do nauki pisania
 • zajęcia logopedyczne
 • zabawy muzyczno-ruchowe
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia z j. angielskiego
 • religia
 • zajęcia indywidualne dostosowane do możliwości rozwojowych i potrzeb dzieci.

Misją naszego przedszkola jest:

 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań dzieci, oraz zapewnienie poczucia akceptacji
  i bezpieczeństwa;
 • rozwijanie kreatywności wychowanków poprzez stworzenie warunków do samodzielnego, twórczego działania;
 • zapewnienie warunków do różnorodnych zabaw integracyjnych, ruchowych, dydaktycznych;
 • rozwijanie umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej w kontaktach z innymi dziećmi
  i dorosłymi;
 • promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia;
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych pomiędzy rodzicami, a przedszkolem;
 • kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności każdego człowieka;
 • stwarzanie warunków do wyrażania siebie poprzez różne formy ekspresji artystycznej;
 • rozbudzanie potrzeby odkrywania świata i ludzi oraz poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje zachowania prozdrowotne i proekologiczne, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne i artystyczne. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

do góry