Współdziałanie

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami.

Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: Pasowanie na Przedszkolaka, Barbórka, Spotkanie Wigilijne, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, impreza andrzejkowa, bal przebierańców; współpraca z przedszkolami z Gminy Gorzyce i z domami kultury; zajęcia otwarte dla rodziców.

Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a rodzicami.

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów.

do góry