Cele przedszkola

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych;
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby odróżniały dobro od zła i podążały za tym, co dobre, piękne i szlachetne;
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  1. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  2. Poszanowanie godności dziecka i zapewnienie dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym przyjaznych, bezpiecznych warunków zabawy i nauki;
 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, twórczości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 11. Wczesne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie specjalistycznej interwencji (kontakt z Poradnią Psychologiczną-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl.);
 12. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
do góry