Strona główna/Szkoła Podstawowa/Dla Rodziców/Biblioteka/Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych (..)

Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. ks. E. Kasperczyka w Turzy Śląskiej.

 1. Bezpłatne podręczniki oraz materiały edukacyjne służące do realizacji podstawy programowej gromadzone są w bibliotece szkolnej i bezpłatnie wypożyczane kolejnym trzem rocznikom na okres danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane we wrześniu, zaś zwrotu podręczników należy dokonać w ostatnim tygodniu nauki szkolnej. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 3. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 4. Warunkiem wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia oświadczenia o odpowiedzialności za wypożyczone mienie (Zał. nr 2). Dokumenty te przechowywane są w teczkach wychowawcy.
 5. Uczeń/Rodzic powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Wypożyczając podręczniki uczeń jest zobowiązany do czytelnego podpisania go imieniem i nazwiskiem w miejscu do tego wyznaczonym lub, w przypadku braku takiego miejsca, na wewnętrznej stronie przedniej okładki lub stronie tytułowej.
 7. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
 8. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników i używania ich zgodnie z przeznaczeniem. W podręczniku nie wolno pisać, należy przechowywać go w okładce  ochronnej (łatwej do usunięcia, nie powodującej zniszczenia lub uszkodzenia książki) i chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela bibliotekarza.
 10. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika nauczyciel dokonuje oględzin podręcznika i określa stopień jego zużycia.
 11. W przypadku zagubienia, znacznego zużycia, zniszczenia podręcznika (np. poplamienie, wyrwanie kartki, rozerwanie, uszkodzenie rogów i grzbietu oraz popisanie książki) lub nieoddania, rodzice są zobowiązani do odkupienia tego egzemplarza. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
do góry